دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : ارسلان   گلفام

پست الکترونیکی : a-golfam@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبانشناسی همگانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرپژوهشی دانشکده ومدیرگروه زبانشناسی همگانی(تحصیلات تکمیلی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1386/09/07

ارسلان گلفام

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : دانشیار

^